• Pomoč pri postopku za vračanje imen in priimkov v izvirno obliko. Glede tega vprašanja posreduje zainteresiranim pripadnikom manjšine vsa potrebna navodila, pregleduje dokumentacijo in posreduje pri pristojnih uradih. Poleg tega v sodelovanju z organizacijami manjšine spodbuja pripadnike manjšine, naj spremenijo svoje ime oz. priimek v izvirno slovensko obliko.
  • Pomoč pri pravilnem navajanju slovenskega imena oz. priimka na dokumentih in drugih uradnih listinah. Na zahtevo zainteresiranih ali na lastno pobudo posreduje pri pristojnih organih, naj zagotovijo pravilno navajanje imen oz. priimkov s šumniki v vseh primerih, ko zakon to dopušča.
  • Izdajanje dvojezičnih osebnih izkaznic. Pri občinskih matičnih uradih preverja izvajanje določil o izdajanju dvojezičnih osebnih izkaznic in posreduje pri pristojnih organih v primeru ugotovljene kršitve.
  • Svetovalnica v primeru sodnega spora ne zagotavlga pravnega varstva. Svetovalnica ne izvaja postopkov, ki jih na osnovi zakona opravljajo odvetniki.

Pravica do imena in priimka

Priročnik za uveljavljanje izvorne oblike imena in priimka
http://www.skgz.org/sites/default/files//allegati/Pravica_ime_priimek_0.pdf


Obrazec za povrnitev imena v slovensko izvorno obliko

Občanu je priznana pravica, da ponovno uveljavi izvorno obliko priimka, ki ga je prevzel ali mu je bil spremenjen na osnovi določil navedenih v 1. in 2. čl.  Kraljevega odloka oz. zakona št. 17 z dne 10. januarja 1926, spremenjenega v zakon št. 898 z dne 24.5.1926. Po K.O. št. 494 z dne 7. aprila 1927 zgoraj omenjena določila so stopila v veljavo na ozemljih, ki si jih je Italija priključila z zakonoma št. 1322 z dne 26. septembra 1920 in št. 1778 z dne 19. decembra 1920. Se smatrajo kot upravičenci za vložitev spodaj omenjene prošnje tisti državljani, katerim je bil namenjen Prefektov odlok, zakonci le-teh, sorodniki, ki so dobili ali vprašali za poitalijančeni priimek in vsi njihovi potomci, ki so bili registrirani s spremenjenim priimkom.
Prošnja za ponovno uveljavitev priimka v izvorno obliko se vloži na Prefekturo, ki je svojčas uveljavila določila navedene v 1. čl. zgoraj omenjenega odloka v zvezi s pridobitvijo priimka. K prošnji morate priložiti izpisek iz rojstne matične knjige z zaznamki in retifikacijami in družinski list.